E-urząd
flaga i godło Polski

Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Radomiu jest Beata Kiełbania – Kubik. Z inspektorem można skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
  Starostwo Powiatowe w Radomiu,
  ul. T. Mazowieckiego 7
  26-600 Radom
 • przez e-mail:
  bkubik@spradom.eu

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). W związku z tym Starostwo Powiatowe w Radomiu informuje:

 1. administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę Radomskiego, z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Kiełbania – Kubik; kontakt: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7;  e-mail: bkubik@spradom.eu
 3. aby przetwarzać Państwa dane osobowe musi być do tego podstawa prawna. W zdecydowanej większości przypadków nasz urząd będzie przetwarzał dane osobowe bo jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego. Na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa zgoda, ponieważ konkretny przepis ustawy na to zezwala (art.6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Nasz urząd zawiera wiele różnych umów i też w tym przypadku możemy zbierać dane osobowe i nie jest do tego wymagana odrębna zgoda. Określa to art. 6 ust.1 lit. b RODO
 4. rozróżniamy też dane szczególnych kategorii (np. dane o stanie zdrowia). Co do zasady przetwarzanie takich danych jest zabronione chyba, że prawo zezwala na ich przetwarzanie (np. w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czy też w celu wydania prawa jazdy). Podstawę prawną takiego przetwarzania określa art. 9 ust. 2 lit. b, f, g, h RODO. Możemy też wyjątkowo przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie naruszeń prawa lub wyroków skazujących (np. wyrok sądu orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych). Określa to art. 10 RODO.
 5. dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Sąd, NIK, RIO) lub innym osobom, jeżeli wykażą swój interes prawny aby takie dane otrzymać. Dane też przekazujemy podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. dane osobowe, które Państwo zostawili w naszym urzędzie po załatwieniu sprawy muszą być przechowywane w archiwum na określony okres czasu. Reguluje to Ustawa z dnia 14.07. 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Organów Powiatu i Starostw Powiatowych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa: 
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 
  • do uzyskania ich kopii art. 15 ust. 1 RODO,
  • prawo do sprostowania danych (jeżeli Państwo uważają, że zebrane dane są nieprawidłowe) art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia danych art. 17 RODO (w przypadku przetwarzania na podst. art.6 ust.1 pkt a RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO,
  • prawo do sprzeciwu art. 21 RODO (w przypadku przetwarzania na podst. art. 6 ust 1 pkt e lub f RODO).
 8. W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych.
 9. Nie będziemy w sposób zautomatyzowany podejmowali decyzji.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Cookies

 1. Korzystając z systemu e-urząd, użytkownik wyraża zgodę na warunki polityki prywatności. Zapewniamy, że Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikowi ochrony prywatności odpowiadającej standardom określonym w przepisach prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.
  2. zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 3. Podczas korzystania z systemu e-urząd zbierane mogą być również dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane związane z systemem bezpieczeństwa. 
 4. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi podczas rejestracji konta użytkownika.
 5. Serwis e-urząd może zawierać również odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko systemu e-urząd
 6. Jeżeli uważasz, że wykorzystanie plików cookie narusza Twoją prywatność w każdej chwili możesz je wyłączyć zarówno dla pojedynczej witryny, jak również dla wszystkich stron za pomocą ustawień danej przeglądarki internetowej.
 7. Administrator strony informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies przez użytkownika, może wpłynąć na funkcjonalność systemu e-urząd.
 8. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
 9. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445)